Etik Komisyonuna Başvuru

BARTIN BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU
Sayın başvuru sahibi,
Bartın Belediyesi Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
a. Bartın Belediyesi Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?
Bartın Belediyesi Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;
1- Posta yoluyla; Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Bülent Ecevit Bulvarı Elmalık Sokak No:1 Merkez BARTIN adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,
b. Bartın Belediyesi Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?
– 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.
– Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.
c.Başvurunuzda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
– Adınız ve Soyadınız,
– T.C. kimlik numaranız
– Oturma yeri veya iş adresiniz
– İmzanız (e-posta ile yapılan başvurular hariç)
– Etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edilen kişinin adı, soyadı, unvanı ile iddiaya ilişkin yer ve zaman bilgileri somut biçimde gösterilmelidir.
– İddianıza ilişkin -varsa- belgeler de eklenmelidir.
– Türkiye’de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir.
d. Aşağıdaki Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz?
– Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası (e-posta hariç) veya adresi bulunmayan başvurular (Yönetmelik Md. 35/ı);
– Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklara ilişkin başvurular (5176 s.K. Md.4);
– Etik ilkelere aykırı davranışın gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular (Yönetmelik Md.40);
– Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular (5176 s.K. Md.4);
– Tüzel kişiler tarafından yapılmış başvurular (5176 s.K. Md.4);
– Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.
e. Bartın Belediyesi Etik Komisyonunun İnceleme ve Karar Verme Usulü
– Kurul gerekli gördüğünde resen incelemede bulunabilir (5176 s.K. Md.3).
– Bu kurulun verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir.
–  Etik Komisyonunun kararları kamuoyuna duyurulmaz.