BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Mülkiyeti Belediyemize ait Köyortası Mahallesi Tersane Caddesi No: 3 de bulunan Taşev kafeterya-lokanta olarak işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde kiraya verilecektir. İhale 04/07/2018 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, Kiraya verilecek olan taşeve ait muhammen bedel aylık 4.300,00TL + KDV, geçici teminat 1.548,00-TL’dir İhaleye katılmak için gerekli olan evraklar A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Belediye başkanlığına yazılmış İhaleye Başvuru Dilekçesi, kimlik fotokopisi(Başvuruda tebligata esas açık adres gösterilecektir.), 2-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,    3-Belediyeye borcu olmadığına dair Gelir Takip Servisinden alacakları belge, 4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 5-İkametgah ilmühaberi, 6-Şartnamenin alındığına dair makbuz, B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Belediye başkanlığına yazılmış İhaleye Başvuru Dilekçesi(Başvuruda tebligata esas açık adres gösterilecektir.), 2-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,   3-Belediyeye borcu olmadığına dair Gelir Takip Servisinden alacakları belge, 4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 5-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya İlgili Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 6-Noter tasdikli imza sirküsü, 7-Şartnamenin alındığına dair makbuz, İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.