Bartın Belediyesi Kasım 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 13 maddeyi görüşerek karara bağladı. Yoklama ile başlayan meclis toplantısı gündemin birinci maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Belediye Otobüsleri ile Yapılan Şehiriçi ve Banliyö Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyet göstermek üzere Bütçe İçi İşletme Kurulması ve isminin belirlenmesi talebi görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Bartın Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçe Tasarısı görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin dördüncü maddesinde Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin beşinci maddesinde Kemerköprü Mahallesi, tapuda 108 ada, 11 parsel nolu taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Altıncı gündem maddesinde ise Dallıca Köyü, tapuda 126 ada, 7, 28, 33, 38, 32, 31, 30, 64, 27, 25, 21, 26, 11 parsel nolu taşınmazlarda Nazım İmar Plan Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Yedinci gündem maddesinde Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1314 ada, 10 nolu parselin intifa hakkının 30 yıllık süre ile Türkiye Barolar Birliğine devredilmesi hususunun tapusunda Bartın Belediyesi tarafından konulan şerh dolayısıyla yapılıp yapılamayacağı görüşüldü. Madde kabul edildi. Sekizinci gündem maddesinde ise Balamba Mahallesi, tapuda 1390 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “a” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası ve yoldan ihdas sonrası oluşacak parselin geri iadesi talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin dokuzuncu maddesi olan Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesinde 1 adet, Aladağ Mahallesinde 1 adet, Karaköy Mahallesinde 6 adet yola sokak numarası verilmesi talebi kabul edildi. Onuncu gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsele ait imar plan değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On birinci maddede ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti belediyemizde bulunan Orduyeri Mahallesi tapuda 15 ada, 8 parsel nolu taşınmazın 593,65 m2 lik kısmına TEDAŞ adına 25 yıllığına kira şerhi konulması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On ikinci gündem maddesi olan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebi kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 531 ve 532 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi.

Toplantı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. oturumunun 15 Kasım 2019 tarihte yapılması kararının alınması ile son erdi.