BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Belediyemiz Özel Halk Otobüsleri, 1 adet hat hakkının 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhale 03/10/2018 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, hattın muhammen bedeli KDV hariç 680.000,00TL, geçici teminatı 20.400,00TL’dir İhaleye katılmak için gerekli olan evraklar: Gerçek kişi olmaları halinde; 1- Nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)  2- Tebliğe esas yasal yerleşim yerini gösterir belge, 3- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- Noter tasdikli imza beyannamesi, vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, 6- Bartın Belediye Başkanlığına (vergi, reklam, harç, su, kira, imar, ceza, masraf vs.) borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı. Halen mevcut toplu taşımalı sistem içerisinde çalışan hat sahipleri de ihaleye katılabilir.   Tüzel kişi olmaları halinde; 1- Vergi Kimlik numarasını gösterir Vergi Levhası fotokopisi,   2- Özel hukuk tüzel kişilerin idare mahkemelerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı bulunduğu meslek odasından ihalenin yapıldığı 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vekili ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri, 4- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 5- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 6- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,     7- Bartın Belediye Başkanlığına (vergi, reklam, harç, su, kira, imar, ceza, masraf vs.) borcu olmadığına dair, borcu yoktur yazısı. Halen mevcut toplu taşımalı sistem içerisinde çalışan hat sahipleri de ihaleye katılabilir. Yazı İşleri Müdürlüğünden ücret karşılığı ihale dokümanı almayan ve dosya hazırlayıp evraklarını teslim etmeyen gerçek veya tüzel kişiler ihaleye giremez. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Şartname Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.

—————————————————————————————————————–

 

 

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI