DUYURU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİNDEN

 

Mahallesi / Köyü Kutlubeytabaklar Köyü
Mevkii Düz
BARTIN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

 

İşyeri No Cinsi TAHMİN EDİLEN BEDEL

(Aylık Muhammen Bedel)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
D-5 14,20 Dükkan 961,63 TL 1.038,56 TL
D-11 8,85 Dükkan 599,33 TL 647,28 TL
D-1 38,60 Büro 2.240,73 TL 2.419,99 TL
D-2 37,30 Büro 2.165,27 TL 2.338,49 TL
D-3 32,27 Büro 1.873,28 TL 2.023,14 TL
D-7 36,30 Büro 2.107,22 TL 2.275,80 TL
D-9 37,50 Büro 2.176,88 TL 2.351,03 TL
A-1 42,42 Acente 3.451,30 TL 3.727,40 TL
A-2 42,42 Acente 3.451,30 TL 3.727,40 TL
A-3 42,42 Acente 3.451,30 TL 3.727,40 TL
A-4 42,42 Acente 3.451,30 TL 3.727,40 TL
A-5 42,42 Acente 3.451,30 TL 3.727,40 TL
A-6 44,34 Acente 3.607,51 TL 3.896,11 TL
A-8 40,92 Acente 3.329,26 TL 3.595,60 TL
Taksi D   Taksi D 572,93 TL 618,76 TL

 

 • İlimiz Merkez Kutlubeytabaklar Köyü Düz Mevkii Şehirlerarası Otobüs Terminali zemin katında boş bulunan ve yukarıdaki tabloda alanları, muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
 • Söz konusu taşınmazların Kiralama İhalesi 03.2020 Pazartesi günü;  D-5 nolu dükkanın saat: 14.00′ de,  D-11 nolu dükkanın saat: 14.05′ de, D-1 nolu büronun saat: 14.10′ da, D-2 nolu büronun saat: 14.15′ de, D-3 nolu büronun saat: 14.20′ de, D-7 nolu büronun saat: 14.25′ de, D-9 nolu büronun saat: 14.30′ da, A-1 nolu acentenin saat: 14.35′ de, A-2 nolu acentenin saat: 14.40′ de, A-3 nolu acentenin saat: 14.45′ de, A-4 nolu acentenin saat: 14.50′ da, A-5 nolu acentenin saat: 14.55’de A-6 nolu acentenin saat: 15:00’ de A-8 nolu acentenin saat: 15.05’de ve Taksi Durağının saat: 15.10’de İl Özel İdare İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 • İhaleye Katılabilmek İçin;
 1. a) Taşınmazın m² ve No’su ile hangi amaç için kiralayacağını belirten dilekçe,
 2. b) Kanuni ikametgâh belgesi,
 3. c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; (Tebligat adresi taahhütnamesi)
 4. d) İdare hesabına yatırılacak geçici teminat makbuzu,
 5. e) İstekli adına Vekâleten iştirak ediliyor ise Noter tasdikli Vekâletname,
 6. f) Kiralanacak İş yeri, yolcu taşımacılığı için kullanılacak ise; yolcu taşımacılığı yetki belgesi,
 7. g) Taksi durağı için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kayıt Belgesi
 8. h) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
 9. i) İstekliler tarafından okunup kabul ve taahhüt edildiğine dair imzalayacakları ihale şartnamesini vermeleri gerekmektedir.
 • İstekliler ihale evraklarını hazırlayarak 02.03.2020 Pazartesi günü saat:12.30’e kadar İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vereceklerdir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
 • E-Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • Bu işe ait şartname İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İlan Olunur.