BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Bartın İli Kemerköprü Mahallesi, Hal Blokları Sokak, No:16/2’ de bulunan 21 m2 lik dükkan 3 yıllık süre ile  işletilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale neticesinde kiraya verilecektir. İhale 11/12/2019 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, Kiraya verilecek olan dükkana ait muhammen bedel aylık 2.000,00TL+KDV, geçici teminat 2.160,00TL’dir İhaleye katılmak için istenen belgeler a) Belediye Başkanlığına yazılmış ihaleye başvuru dilekçesi (Başvuruda tebligata esas açık adres gösterilecektir), b) Geçici teminatın bankaya yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, c) Ticaret Odasına veya Esnaf Derneklerine kayıt belgesi. (Alkollü içki satışı ve içkili lokanta hariç), d) Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve vekiline ait tasdikli imza sirküleri başvuru dilekçesine eklenecektir,  e) İkametgah kağıdı, f) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Gelir Takip Servisinden alacakları belge, g) İhale dosyasının içine alınan şartname tamamen okunup kabul ettiklerine dair imzalanarak konulacaktır, İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir.

İlan olunur.

—————————————————————————————————————–

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI