BARTIN BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI İHALESİ İLAN METNİ

 

İdarenin;

Adresi :Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100MERKEZ/BARTIN

Telefon ve faks numarası :  3782272072 – 3782277232

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: Belediyemiz sınırları içerisinde ambalaj atıkların evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi hakkı 1 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde verilecektir. İhale 25/11/2020 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, aylık muhammen bedeli 5.000,00TL+KDV, geçici teminat 1.800,00TL’dir İhaleye katılmak için istenen belgeler:1-Türkiye de tebligat için adres göstermek, 2-Geçici teminat makbuzu, 3-Şartname alındığına dair belge, 4-Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden), 5-Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden), 6-Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2020 yılında alınmış, 7-İmza beyannamesi vekaleten katılımlarda, vekaletname ve vekilin imza beyannamesi (noterden), 8-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu, ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2020 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, 9-Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekaleten katılımlarda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi (noterden),         10-Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 11-İhaleye 2872 sayılı çevre kanunu gereği düzenlenen yönetmeliğe göre çevre izni ve lisans belgesi olan firmalar ve kişiler katılabilir,12- İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanı, İhaleye katılacak istekliler istenilen evrakların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini vermek zorundadır, İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30’ a kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartname Temizlik İşleri Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.