BARTIN BELEDİYE MECLİSİNİN 04 OCAK 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00’ DA

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 1. Belediyemizin 2018 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 2. 2019 yılı T.İ.S. görüşmelerine katılacak üyelerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususlarının görüşülmesi.
 4. Yeni yapılan imar planlarına göre doğalgaz dağıtım şebekesi yapımı talebinin görüşülmesi.
 5. Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2019 yılı sosyal denge tazminatı ödenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. Harcırah bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 7. Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 8. Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalıştırılan Programcı, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 9. Belediyemiz Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
 10. Belediyemiz İtfaiye Personeline 2019 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.
 11. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazın görüşülmesi.
 12. Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan 202 adet itirazın görüşülmesi.
 13. İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Demirciler Mahallesi, tapuda 71 ada, 45-46-49 parsel nolu taşınmazların Belediyemize hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. İmar Komisyonuna havale edilen, Bartın İli, Merkez İlçesi, Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi onayı talebinin görüşülmesi.
 15. İmar Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, tapuda 176 ada, 17 parseldeki tescilli binanın Kültür Varlığı olarak Bartın’ a kazandırılması için Kamulaştırma işlemi yapılması ve onarılması talebinin görüşülmesi.